по реєстрації Торговельної марки «ВАША МАРКА»

№ 001/2023/ТМ

м. Київ 01 січня 2023 року

ІВАНОВ Іван Іванович, ІПН: 1234567891, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.Хрещатик 1, кв. 1 (далі – ЗАМОВНИК), з одного боку, та

Фізична особа-підприємець ЛЕЩУК Христина Олегівна, код ЄДРПОУ 3677406041, що зареєстрована за адресою 79041, Львівська обл., місто Львів, вулиця Окружна, будинок 8 та  діє на підставі Виписки (далі – ВИКОНАВЕЦЬ), з іншої сторони, іменовані далі СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:

ДОГОВІР

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати юридичні та інформаційно-консультаційні послуги в сфері права інтелектуальної власності (надалі – Послуги), які визначені у цьому Договорі, а Замовник зобов’язується своєчасно здійснити оплату наданих послуг.

1.2.Виконавець  зобов’язується надати такі послуги:

– провести інформаційний пошук по відкритих джерелах та базам Національного офісу інтелектуальної власності та інновацій України (далі УкрНОІВІ) на тотожність та схожість за словесним позначенням «____» відносно послуг___ класу МКТП (далі – Торговельна марка), за зареєстрованими торговельними марками в Україні, поданими на реєстрацію ТМ та міжнародними реєстраціями на території України;

– підготовити матеріали Заявки на реєстрацію Торговельної марки відносно послуг ______ класу МКТП згідно Правил складання та подання Заявки на знак для товарів та послуг (надалі – Правила) і Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (надалі – Закон);

–  подати Заявку на реєстрацію Торговельної марки до УкрНОІВІ;

– здійснити оплату державних зборів УкрНОІВІ за подачу Заявки на реєстрацію Торговельної марки;

– провести діловодство протягом 22 місяців з представниками УкрНОІВІ  за поданою Заявкою на реєстрацію Торговельної марки, до отримання рішення кваліфікаційної експертизи.

1.3.Надання аргументованої відповіді у разу попередньої відмови у реєстрації Торговельної марки з  боку УкрНОІВІ не з вини Виконавця,  підготовка заперечення проти рішення експертизи УкрНОІВІ та представництва Заявника в Апеляційній палаті УкрНОІВІ являє собою окрему послугу, оплата за яку здійснюється на основі окремої домовленості між Замовником та Виконавцем.

 

2.ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

2.1.Надання послуг Виконавцем починається на наступний день після отримання інструкцій для подання Заявки, інформації щодо Заявника та переліку товарів і послуг, на які необхідно отримати правову охорону.

2.2.Строк виконання підготовчих робіт за Договором для подання Заявки на реєстрацію торговельної марки складає 5 робочих днів.

2.3.Здача – приймання результатів наданих Послуг та оформленої в установленому порядку документації оформлюється відповідним актом, що підписується Сторонами або уповноваженими представниками Сторін.

2.4.Якщо у процесі виконання завдання з’ясовується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, Виконавець зобов’язаний припинити її, довівши це до відома Замовника у 2-х денний термін після припинення роботи. У цьому випадку Сторони зобов’язані у 3-х денний термін розглянути питання про доцільність і напрями продовження робіт.

2.5.Після надання Послуг Виконавець надає Замовнику для підписання два примірники Акту прийому-передачі наданих послуг. Замовник протягом 3 (трьох) календарних днів з дня отримання примірників Актів підписує їх і один примірник Акту повертає Виконавцю. У разі відсутності письмових заперечень з боку Замовника на протязі 3-х робочих днів з моменту отримання Акту, щодо даних викладених в ньому, послуги вважаються виконаними в повному обсязі та такими, що відповідають умовам Договору.

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язаний:

–  відразу після отримання інструкцій приступити до виконання робіт за даним договором;

– особисто або за допомогою третіх осіб надавати Замовнику визначені у цьому Договорі послуги;

– виконати роботи в строк згідно із вимогами цього Договору в повному обсязі, надати Замовнику Акт здачі-прийомки виконаних послуг Замовникові після закінчення робіт;

– виконувати дане йому доручення відповідно до вказівок Замовника. Вказівки Замовника повинні бути правомірними, здійсненними і конкретними;

–  письмово або у електронному вигляді повідомляти Замовнику на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення і знайомити з матеріалами справи;

–  у разі зміни своєї адреси або інших реквізитів негайно письмово повідомити про це Замовника;

–  вчасно інформувати Замовника щодо необхідності подання додаткових документів;

3.2. Виконавець має право:

– отримувати від Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг за цим Договором;

–  отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

–  звертатися до Замовника із вимогою компенсувати різницю у виплаті зборів за публікацію та видачу Свідоцтва на знак для товарів та послуг у випадку законодавчих змін в частині законодавства, що визначає розмір таких зборів;

–  використовувати примірник позначення на власних інформаційних ресурсах виключно з інформаційною метою.

3.3. Замовник зобов’язаний:

– вчасно надати замовлення Виконавцю з визначеним обсягом послуг;

– оплатити послуги в розмірах і в строк, передбачені цим Договором;

– прийняти від Виконавця надані послуги, якщо надані послуги відповідають умовам Договору;

– забезпечити Виконавця усією необхідною інформацією та документами, необхідними для надання послуг.

3.4. Замовник має право:

–  відмовитися від проведення пошуку на тотожність та схожість позначення. У такому випадку, Виконавець не несе відповідальності за попередню відмову у реєстрації у зв’язку із невідповідністю позначення умовам надання правової охорони;

– у будь-який час отримувати від Виконавця інформацію про хід виконання Договору та відповідних завдань;

–  узгоджувати із Замовником надання послуг в дистанційному режимі за допомогою засобів комунікації та передачі даних;

–  відмовитись від прийняття наданих послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору, шляхом направлення листа, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов’язків за цим Договором.

4.УМОВИ ОПЛАТИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

4.1.Оплата послуг здійснюється у національній валюті України у сумі _______________ грн (___________тисяч гривень).

4.2.За надання послуг Замовник здійснює оплату Виконавцю  згідно домовлених етапів оплати та  виставлених рахунків шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.3.Замовник зобов’язується здійснити оплату послуг Виконавця у визначених цим Договором розміром та етапами оплати.

4.3.1.Оплата _________грн (_________тисяч гривень ) за проведення пошуку на тотожність та схожість за словесним позначенням «____» по базам УкрНОІВІ;

4.3.2.Оплата ________ грн (________ тисяч гривень )  за подачу та діловодство по Заявці на реєстрацію Торговельної марки до УкрНОІВІ (патентні послуги);

4.3.2.Оплата ________ грн (________ тисяч гривень )  державних зборів УкрНОІВІ )  за подачу та діловодство по Заявці на реєстрацію Торговельної марки;

4.4.  Суми державних зборів, інших платежів до бюджету, які безпосередньо пов’язані із наданням Виконавцем відповідних послуг та є неодмінною умовою надання визначених Замовником послуг, сплачуються Виконавцем самостійно.

4.5. Збори за публікацію та видачу Свідоцтва про реєстрацію Торговельної марки, що підлягають сплаті після винесення рішення про реєстрацію закладом експертизи, не включені в суму Договору та сплачуються Замовником додатково після представлення Виконавцем відповідного платежу на основі рішення Закладу експертизи.

4.6.Оплата послуг здійснюється Замовником після отримання документального підтвердження (розписки УкрНОІВІ) щодо подання Заявки на реєстрацію Торговельної марки.

4.7.У разі невиконання Замовником вимог пунктів 4.3 цього Договору, замовлення вважається таким, що не подавалось.

5.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

5.1. Замовник і Виконавець визнають конфіденційними всі документальні матеріали та інформацію, отримані в ході виконання робіт за цим Договором, за винятком відомостей, що підлягають офіційній публікації згідно із законодавством України. Сторони вживають всіх необхідних заходів для запобігання розголошенню вказаних конфіденційних матеріалів та інформації.

5.2. З матеріалами, зазначеними у пункті 5.1, можуть знайомитися лише ті особи, яким безпосередньо доручено виконання робіт за Договором, і лише в частині що їх стосується.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Сторони  несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору згідно з чинним законодавством України.

6.2.У випадку ануляції замовлення, а саме – невикористання вже здійснених і прийнятих Замовником послуг з яких би то не було причин, Виконавець не несе відповідальності за такі дії та повернення коштів не здійснює.

6.3.Виконавець не несе відповідальності за затримку та якість в оформленні документів відповідними дозвільними органами влади, центрами надання адміністративних послуг, та іншими діями, які стались з вини третіх осіб, і не залежать від дій Виконавця.

6.4.Виконавець не несе відповідальності за достовірність даних і документів, наданих Замовником для виконання визначених цим договором послуг.

6.5.Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами слід розуміти будь-які обставини зовнішнього характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі), обставини суспільного життя (воєнні дії, введення військового стану, громадські хвилювання, епідемії, страйки,  тощо), перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором  або перешкоджають такому виконанню, тощо.

7.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Усі розбіжності, які можуть виникнути в ході виконання даного договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом двосторонніх переговорів, а у випадку недосягнення згоди – згідно з чинним Законодавством України.

7.2. Якщо взаємна згода або розв’язання спору не можуть бути досягнуті протягом 30-ти днів від моменту початку переговорів (або одержання письмової претензії), то зацікавлена Сторона вправі звернутись для його вирішення до суду.

7.3. Сторони погодили, що усі спори між Сторонами з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у в Господарському суді Львівської області, якщо чинним законодавством України не передбачено спеціальної підсудності.

8.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1.      Даний договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту остаточного виконання своїх обов’язків, передбачених даним договором Сторонами.

9.ІНШІ УМОВИ.

9.1.Будь які суперечки та спори, в разі їх виникнення у зв’язку з виконанням зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди Сторони можуть вдатися до процедури судового розгляду, відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору оформлюються письмово та підписуються обома Сторонами, після чого вони є невід’ємними частинами договору.

9.3. Цей Договір укладено української мовою в двох примірниках, по одному для кожної з Сторін, що мають однакову юридичну силу.

9.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством.

9.5. Сторони шляхом підписання цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надають згоду на збір, обробку, зберігання та надання, у випадку необхідності, третім особам, безпосередньо заподіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством, що вимагають обробки персональних даних.

10.РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Іванов Іван Іванович

ІПН 1234567891

00010 Київ, вул. Хретащик 1, кв. контактний номер 067 123 45 67

 

Замовник_______________ІВАНОВ І.І.

TORGOVAMARKA.COM

Фізична особа-підриємець  ЛЕЩУК Христина Олегівна

Третя група, не є платником ПДВ, працює без печатки

ЄДРПОУ:‎ 3677406041

79041, Львівська обл., місто Львів, вулиця Окружна, будинок 8

р/р: UA713220010000026002330093917

контактний номер  +380988908800

 

Виконавець___________ЛЕЩУК Х.О.